Utdanning


StudentWeb >> Det matematisk-naturvitskaplege fakultet (emne) >> Introduksjonskurs til mastergrad 

GEOF301 / Introduksjonskurs til mastergrad

 Litteraturliste

Studiepoeng: 5.0

Fagleg ansvarleg

Ilker Fer, førsteamanuensis, ilker.fer@gfi.no

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk, engelsk ved behov

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Mål og innhald

Kurset gir ei innføring i basal metodikk som er relevant for gjennomføring av teoretiske og feltbaserte studier, f. eks. litteratursøk, bruk av bibliotek, bruk av dataverkty (Matlab, Latex, Fortran), vitskapsteori og etikk, statistikk, tips til skriving av masteroppgåve.

Læringsutbyte/resultat

Gjere studentane kjende med fasilitetar og felles metodikk for oseanografar og meteorologar. Letta gjennomføringa av masteroppgåva ved å gi ei innføring i korleis ei vitskapleg undersøking innen desse felta planleggjast og gjennomførast.

Krav til forkunnskapar

GEOF110, GEOF120 og GEOF130 eller tilsvarande.

Fagleg overlapp

GFF301: 3stp

Obligatoriske arbeidskrav

Frammøte og oppgåver

Vurderingsformer

Frammøte. Godkjende oppgåver

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Undervisningssted

Bergen

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon

Studiekonsulent Geofysisk institutt: studierettleiar@gfi.uib.no


© 2017 Universitetet i Bergen - Adresse: Postboks 7800, N-5020 Bergen
Tlf.: 55 58 00 00, Faks: 55 58 96 43
Ansvarleg redaktør: Utdanningsavdelinga
Utforming: Formidlingsavdelinga
login