Utdanning UiB og meg  Emneoversikt  Oppslag  Sikkerhet ved UiB  


StudentWeb >> Det samfunnsvitskaplege fakultet (emne) >> Kringkastingshistorie 

MEVI212 / Kringkastingshistorie

 Timeplan (liste)

 Litteraturliste

Studiepoeng: 15.0

Mål og innhald

Målet med emnet er å styrkje studentane sine kunnskapar om utviklinga av radio og fjernsyn, fyrst og fremst m.o.t. struktur og innhald.

Emnet gir fordjuping i radio- og fjernsynshistorie frå introduksjonen av radio til den digitale tidsalder, med særleg vekt på utviklinga av strukturelle forhold og innhaldsmessig genre. Mediedebattar som involverer radio og fjernsyn, programreglar og kringkastingspolitikk blir også tatt opp. Frå år til år kan det leggjast vekt på ulike periodar, genre, strukturelle trekk, internasjonale forhold eller på det å skrive kringkastingshistorie.

 

 

 

Fagleg overlapp

Ingen

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga blir gitt i form av førelesingar og rettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Seminardeltaking og seminaroppgåve

Undervisningssemester

Uregelmessig, haust eller vår

Siste gang: Vår 2015

 

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Krav til studierett

Ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen

Læringsutbyte

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:

  • Gje ein historisk utgreiing om norsk kringkasting.
  • Greie ut om den politiske reguleringa av kringkastingsverksemd, om forholdet mellom ulike formar, inkludert allmennkringkasting og kommersiell kringkasting, og dei særlege kulturpolitiske målsetjingane allmennkringkastinga er pålagt å realisera.

Krav til forkunnskapar

Ingen, men kurset byggjer vidare på MEVI101 - MEVI104, fyrst og fremst MEVI101 og 103

Tilrådde forkunnskapar

Emnet byggjer vidare på tema frå MEVI101 og 103, og det er ønskjeleg at studentane har gjennomført fleire emne frå medievitskap.

Vurderingssemester

Haust/vår

Vurderingsformer

Ein 4-dagers heimeeksamen. Besvarelsen skal være på maks 4000 ord eksklusive referanseliste.

 

 

 

 

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Emneevaluering

Emnet vert evaluert av studentane kvart 3.år, av faglærer kvart år

Kontaktinformasjon

studieveileder@media.uib.no

Institutt

Institutt for informasjons- og medievitskap


© 2015 Universitetet i Bergen - Adresse: Postboks 7800, N-5020 Bergen
Tlf.: 55 58 00 00, Faks: 55 58 96 43
Ansvarleg redaktør: Utdanningsavdelinga
Utforming: Formidlingsavdelinga
login